Vezmite svoju bezpečnosť a zdravie do vlastných rúk. Použite špeciálny, vysoko účinný, dezinfekčný prostriedok a zabráňte šíreniu vírusov a baktérií.

BURBEGEL PLUS je univerzálny dezinfekčný prípravok na báze alkoholu. Prípravok je určený na rýchle, bezpečné a profesionálne použitie - čistenie povrchov, pomôcok odolných voči alkoholu a dezinfekciu rúk v prípade, ak nie je možné použiť vodu a mydlo.
Má baktericídny a virucídny účinok.
Pripravok obsahuje účinnú látku: ETANOL (552,7 g/l)
a ostatné látky: ajatín a glycerín.

POUŽÍVAJTE BIOCÍDY BEZPEČNÝM SPÔSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU.

Výhody:
• vhodný na okamžité použitie
• rýchlo schne a nezanecháva fľaky
• vysoký obsah etanolu
• vynikajúci okamžitý efekt
• bez farieb a parfémov
• vhodný na čistenie rúk bez mydla a vody
• široké spektrum pôsobenia
• účinný proti baktériam, vírusom a patogénom

VIAC INFO

Prípravok naneste na ošetrované povrchy, nechajte pôsobiť po dobu minimálne 60 sekúnd a následne nechajte voľne uschnúť.

Je vhodný taktiež na čistenie rúk bez vody a mydla.

VIAC INFO

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Skladujte na oddelenom a na to určenom mieste. Skladujte v originálnom, dobre uzatvorenom obale, na chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
POUŽÍVAJTE BIOCÍDY BEZPEČNÝM SPÔSOBOM. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU A INFORMÁCIE O VÝROBKU.
LEN PRE VONKAJŠIE POUŽITIE!

VIAC INFO

STIAHNUŤ: Logistické údaje BURBEGEL PLUS

Burbegel PLUS je uvedený v registri biocídnych výrobkov pod registračným číslom:
bio/590/D/20/CCHLP
www.ccsp.sk

UN 1987
Výrobca/Výrobce:
BGV, s.r.o.
Hniezdne 471
065 01 Hniezdne

Slovensko

VIAC INFO